GS Gelderland verleent SACHEM Revisievergunning

SACHEM-EUROPE

Vergunningverlener ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) heeft namens het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel een revisievergunning voor de productie van fijnchemicaliën verleend in het k­­­ader van de Wabo. Het besluit wordt deze week gepubliceerd.

Het traject om te komen tot deze beslissing is gestart in 2015 en zorgvuldig met betrokken partijen doorlopen. Het betrekken van de omgeving bij het tot stand komen van deze vergunning was essentieel voor de Provincie Gelderland, ODRN en SACHEM. Tijdens een omgevingsoverleg zijn vertegenwoordigers vanuit de verschillende overheden, bewoners en omliggende bedrijven ingegaan op de details en de context van de vergunning en de bedrijfsactiviteiten van SACHEM.

Op 29 maart 2019 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning revisie milieu ingediend door SACHEM, voor de gehele bedrijfsinrichting op Van Voordenpark 15 te Zaltbommel.
Het voorlopig besluit heeft gedurende de termijn van 6 weken ter inzage gelegen en verschillende belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zienswijzen in te dienen.

SACHEM vindt het een goede zaak dat het besluit nu gepubliceerd is, omdat hiermee duidelijkheid is voor alle partijen.
Deze vergunning voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving, een uitdrukkelijke wens van SACHEM.

Het milieu is met deze beslissing gediend omdat een aantal (milieu)investeringen nu doorgang kunnen vinden. Zo zal SACHEM de emissie van organische componenten vanuit de schoorsteen nog verder kunnen verlagen door het plaatsen van een naverbrander.
SACHEM is met de nieuwe vergunning in staat om “groenere” producten te produceren en te verkopen, geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen.