In December 2022 heeft Lloyds Register Quality Assurance het Veiligheids- Gezondheid- en Milieu Management systeem van SACHEM Europe geaudit volgens de ISO 9001- en 14001-normen. De conclusie is getrokken dat SACHEM voldoet aan alle eisen uit de norm. Daarom zijn de ISO certificaten vernieuwd en inmiddels te vinden op de SACHEM website. SACHEM is tevreden met de resultaten en zal in geest van de normen blijven werken aan de continue verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Na twee jaar intensief samenwerken met diverse partners en in nauw overleg met het bevoegd gezag zijn, zoals eerder gemeld, drie grote projecten succesvol afgerond binnen SACHEM. Hiermee heeft SACHEM geïnvesteerd om te blijven voldoen aan de allerhoogste veiligheidseisen.

Om ervoor zorg te dragen dat de brandweer van de post Zaltbommel ook onze site goed kent zijn de afgelopen weken alle medewerkers van de brandweer, in de avonduren op vrijwillige basis, op site rondgeleid.

Op 11 mei jl. hebben we de laatste groep rondgeleid waardoor iedereen binnen de brandweer de mogelijkheid heeft gehad om onze site en de getroffen brandbeveiligingsmaatregelen met eigen ogen te komen bekijken. Hierbij is uitvoering gesproken over de aangebrachte installaties en de wijze waarom SACHEM haar bedrijfsvoering tracht veilig te opereren.

We willen alle medewerkers van de brandweer nogmaals bedanken voor de getoonde interesse tijdens de rondleiding en hopen de samenwerking met de brandweer in de toekomst op een goede manier voort te blijven zetten.

SACHEM is daarnaast bezig om nog een gezamenlijke oefening met de brandweer voor te bereiden hierover later meer.

SACHEM is hoogdrempel inrichting omdat de hoge drempelwaarden van Bijlage 1 van SEVESO III / BRZO-2015 overschreden worden.

SACHEM is verplicht (BRZO wetgeving) om een veiligheidsrapport op te stellen. Het veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven én de voorzorgsmaatregelen om de veiligheidsrisico’s van de bedrijfsactiviteiten te beheersen.

Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Het VR moet eens per 5 jaar worden herzien.

SACHEM heeft eind 2021 haar herziene Veiligheidsrapport ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag. Op 29 april heeft SACHEM de laatste aanvullingen gedeeld met het bevoegd gezag.

Indien u als lezer interesse heeft om het Veiligheidsrapport in te zien kun u het veiligheidsrapport opvragen via zaltbommel@sacheminc.com.

Onderdelen van het VR zijn onder andere:

 • Kwantitatieve Risico Analyse (QRA),
 • Milieurisico analyse (MRA)
 • Aanwijzing bedrijfsbrandweer
 • Rampscenario’s.

De belangrijkste conclusies uit de verschillende deelrapportages zijn:

Het PR van SACHEM Europe B.V. aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel voldoet aan de normen uit het Bevi [2] en aan het lokale toetsingskader voor externe veiligheid.

 • Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) resultaten:
  • Het plaatsgebonden risico (PR) van de vergunde situatie 2021 laat een verkleining van de 10-6 per jaar contour aan de westzijde van de inrichting zien.
  • Binnen de relevante PR contour van 10-6 per jaar liggen (nog steeds) enkele “beperkt kwetsbare” objecten, die conform het Bevi zijn toegestaan.
  • De relevante PR contour van 10-6 per jaar blijft binnen de grenzen van de zogenaamde ‘veiligheidszone-bevi’ van het vigerende bestemmingsplan.
  • Conform het Bevi is geen Groepsrisico (GR) aan de orde.
 • MRA: De impact van een onvoorziene lozing voor het ontvangende oppervlaktewater zal niet leiden tot een onacceptabel risico.
 • Bedrijfsbrandweerrapportage
  • Op basis van het vigerende bedrijfsbrandweer rapport kan worden gesteld dat SACHEM, door toepassing en realisatie van stationaire (blus)systemen, de geloofwaardige scenario’s voldoende heeft beheerst.
  • Hierdoor is er louter sprake van een aanwijzing op basis van stationaire middelen: de personele component is volledig komen te vervallen.
  • Het bevoegd gezag is derhalve verzocht de opgestelde aanwijsbeschikking te herzien zodat de verplichting tot het hebben van bedrijfsbrandweer op locatie kan komen te vervallen.

De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM zijn begin jaren 70 als gevolg van het productieproces en een brand verontreinigd geraakt met benzeen. Het bedrijfsterrein wordt al een aantal jaren gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor een grondwateronttrekking voor sanering ter plaatse van het bedrijfsterrein. Volgens deze vergunning zou de onttrekking worden afgebouwd en gestopt in 2023. Afgelopen jaren is de hoeveelheid opgepompt grondwater al stevig verminderd. SACHEM heeft deze grondwater onttrekking echter medio februari gestopt omdat deze volgens haar eigen analyse niet meer noodzakelijk was voor de verdere grond- en grondwater sanering. De Provincie is dezelfde mening toegedaan en wilde dat de onttrekking vóór 1 april werd gestopt. SACHEM heeft dat nu tijdig gedaan.
De installaties worden overigens nu gekoeld met koeltorens en mechanische koeling. De koelinstallaties, waar een flinke investering voor nodig was, zijn in februari in gebruik genomen.