Ter voorbereiding van de RTO wordt in week 17 2023 een nieuwe schoorsteen opgebouwd. Tijdelijk zijn er dan twee zien. Als de aansluitingen zijn gerealiseerd naar de fabriek zal de huidige worden gedemonteerd.

Na twee jaar intensief samenwerken met Kuijpers en in nauw overleg met het bevoegd gezag zijn drie grote projecten succesvol afgerond. Hiermee heeft SACHEM geinvesteerd om te blijven voldoen aan de allerhoogste veiligheidseisen.

De omvang van de projecten was groot en de daarmee ook het aantal benodigde disicplines. Het laten samenkomen van alle werkzaamheden in een productie omgeving was bepaald geen sinecure.

Marco van Beijnhem (M&E manager) “De projecten waren complex en de doorlooptijd relatief kort, en ook Corona heeft de uitvoer niet eenvoudiger gemaakt daarom ben ik trots op het resultaat wat mijn projectteam samen met Kuijpers heeft weten te realiseren”
Link: Kuijpers/referenties/SACHEM Europe B.V. Zaltbommel

Vergunningverlener ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) heeft namens het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel een revisievergunning voor de productie van fijnchemicaliën verleend in het k­­­ader van de Wabo. Het besluit wordt deze week gepubliceerd.

Het traject om te komen tot deze beslissing is gestart in 2015 en zorgvuldig met betrokken partijen doorlopen. Het betrekken van de omgeving bij het tot stand komen van deze vergunning was essentieel voor de Provincie Gelderland, ODRN en SACHEM. Tijdens een omgevingsoverleg zijn vertegenwoordigers vanuit de verschillende overheden, bewoners en omliggende bedrijven ingegaan op de details en de context van de vergunning en de bedrijfsactiviteiten van SACHEM.

Op 29 maart 2019 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning revisie milieu ingediend door SACHEM, voor de gehele bedrijfsinrichting op Van Voordenpark 15 te Zaltbommel.
Het voorlopig besluit heeft gedurende de termijn van 6 weken ter inzage gelegen en verschillende belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zienswijzen in te dienen.

SACHEM vindt het een goede zaak dat het besluit nu gepubliceerd is, omdat hiermee duidelijkheid is voor alle partijen.
Deze vergunning voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving, een uitdrukkelijke wens van SACHEM.

Het milieu is met deze beslissing gediend omdat een aantal (milieu)investeringen nu doorgang kunnen vinden. Zo zal SACHEM de emissie van organische componenten vanuit de schoorsteen nog verder kunnen verlagen door het plaatsen van een naverbrander.
SACHEM is met de nieuwe vergunning in staat om “groenere” producten te produceren en te verkopen, geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen.

In januari is de tweede helft van de productie voor drie weken stopgezet voor de 2de fase van de uitvoering van milieu-investeringen, voortbordurend op de gedegen voorbereidingen en planning en de ervaringen uit de 1ste fase. Ook in deze fase waren er vanwege corona vele additionele voorzieningen getroffen om eigen en externe medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen.
Nu de 2de fase van de drie projecten zonder incidenten voltooid is, kunnen we terugkijken op een succesvolle projecten stop welke binnen de planning is afgerond.
Alle processen zijn hierna, veilig en gefaseerd, succesvol opgestart.

Uitgevoerde werkzaamheden

Tijdens de stop zijn sprinklers aangebracht bij opslagtanks en in de productie hal 1 en 2. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe brandmeldsysteem, is de proces apparatuur voorbereid voor de aansluiting op het gesloten koelwater systeem en is het ventilatie systeem van de productie hal vernieuwd.
Alle werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. In de praktijk betekende dit dat er zo’n 60 tot 80 extra contractors per dag op de locatie aanwezig waren. Om de stop goed uit te voeren onder omstandigheden die toegestaan zijn volgens de RIVM-maatregelen, moest voor een goede huisvesting gezorgd worden. De veiligheidsmaatregelen en de inmiddels ‘standaard’ corona maatregelen zijn daarom tijdens deze drie weken uitgebreid.

De laatste fase

De 1ste en 2de fase waren het meest ingrijpend, in totaal is hiervoor de gehele productie voor drie weken stil gelegd.
In de 3de fase zullen de laatste werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie worden afgerond, schuimblussing worden aangebracht en een nieuwe opslag voor bluswater worden gerealiseerd. Na deze werkzaamheden volgt de eindcertificering, die gepland staat voor juli dit jaar.

2e fase Complexe projecten stop januari 2021

BMC (1 van 5) – Slow Whoop – Sprinklerkop
Koeleiland
Lucht distributie

De afgelopen drie weken is de helft van de productie bij SACHEM stopgezet voor 1ste fase van de uitvoering van milieu-investeringen. De gedegen voorbereidingen en planning zijn reeds in 2019 gestart. Vanwege corona zijn er vele additionele voorzieningen getroffen om eigen en externe medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen.

Nu de 1ste fase van de drie projecten zonder incidenten voltooid is, kunnen we terugkijken op een succesvolle projecten stop.

Marco van Beijnhem (M&E manager) “Een dergelijk project heeft alleen kans van slagen door een strakke planning en samen te werken met goede externe en interne partners.
Ik wil dan ook de betrokken partners hartelijk danken voor de inspanningen en uitstekend werk!”

Uitgevoerde werkzaamheden

Tijdens de stop zijn sprinklers aangebracht in de productie hal 3. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe brandmeldsysteem, is de proces apparatuur voorbereid voor de aansluiting op het gesloten koelwater systeem en is het ventilatie systeem van de productie hal vernieuwd.

Alle werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. In de praktijk betekende dit dat er zo’n 50 tot 80 extra contractors per dag op de locatie aanwezig waren. Om de stop goed uit te voeren onder omstandigheden die toegestaan zijn volgens de RIVM-maatregelen, moest voor een goede huisvesting gezorgd worden. De veiligheidsmaatregelen en de inmiddels ‘standaard’ corona maatregelen zijn daarom tijdens deze drie weken uitgebreid.

Contractor Yard

Om de medewerkers aan de stop te huisvesten is er een contractor yard gebouwd, met een extra parkeerplaats en portiersloge. In de contractor yard kunnen medewerkers zich omkleden, vergaderen en lunchen. Daarbij zijn er extra medewerkers ingezet ten behoeve van de algemene veiligheid en het naleven van de maatregelen.

Na de projecten stop zijn de processen met succes opgestart.

Een dergelijk project heeft alleen kans van slagen door samen te werken met goede externe en interne partners. Betrokken partners danken dan ook hartelijk voor jullie inspanningen en uitstekend werk!

2e fase Complexe projecten stop januari 2021

In januari zal de 2e fase van de projecten worden uitgevoerd, de werkzaamheden gaan dan plaatsvinden in productie hal 1 en 2, ook hier zal de productie drie weken worden stopgezet.