Afronding Veiligheidsrapport BRZO 2022

Veiligheidsrapport BRZO 2022

SACHEM is hoogdrempel inrichting omdat de hoge drempelwaarden van Bijlage 1 van SEVESO III / BRZO-2015 overschreden worden.

SACHEM is verplicht (BRZO wetgeving) om een veiligheidsrapport op te stellen. Het veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven én de voorzorgsmaatregelen om de veiligheidsrisico’s van de bedrijfsactiviteiten te beheersen.

Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Het VR moet eens per 5 jaar worden herzien.

SACHEM heeft eind 2021 haar herziene Veiligheidsrapport ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag. Op 29 april heeft SACHEM de laatste aanvullingen gedeeld met het bevoegd gezag.

Indien u als lezer interesse heeft om het Veiligheidsrapport in te zien kun u het veiligheidsrapport opvragen via zaltbommel@sacheminc.com.

Onderdelen van het VR zijn onder andere:

 • Kwantitatieve Risico Analyse (QRA),
 • Milieurisico analyse (MRA)
 • Aanwijzing bedrijfsbrandweer
 • Rampscenario’s.

De belangrijkste conclusies uit de verschillende deelrapportages zijn:

Het PR van SACHEM Europe B.V. aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel voldoet aan de normen uit het Bevi [2] en aan het lokale toetsingskader voor externe veiligheid.

 • Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) resultaten:
  • Het plaatsgebonden risico (PR) van de vergunde situatie 2021 laat een verkleining van de 10-6 per jaar contour aan de westzijde van de inrichting zien.
  • Binnen de relevante PR contour van 10-6 per jaar liggen (nog steeds) enkele “beperkt kwetsbare” objecten, die conform het Bevi zijn toegestaan.
  • De relevante PR contour van 10-6 per jaar blijft binnen de grenzen van de zogenaamde ‘veiligheidszone-bevi’ van het vigerende bestemmingsplan.
  • Conform het Bevi is geen Groepsrisico (GR) aan de orde.
 • MRA: De impact van een onvoorziene lozing voor het ontvangende oppervlaktewater zal niet leiden tot een onacceptabel risico.
 • Bedrijfsbrandweerrapportage
  • Op basis van het vigerende bedrijfsbrandweer rapport kan worden gesteld dat SACHEM, door toepassing en realisatie van stationaire (blus)systemen, de geloofwaardige scenario’s voldoende heeft beheerst.
  • Hierdoor is er louter sprake van een aanwijzing op basis van stationaire middelen: de personele component is volledig komen te vervallen.
  • Het bevoegd gezag is derhalve verzocht de opgestelde aanwijsbeschikking te herzien zodat de verplichting tot het hebben van bedrijfsbrandweer op locatie kan komen te vervallen.